چارت سازمانی

 

پرسنل :

رییس هیئت مدیره : مهندس سید محسن احمدی
نائب رییس هیئت مدیره : مهندس امیر حسین عبائیان
مدیرعامل : مهندس سید علیرضا مؤمنی
نائب رییس دوم هیئت مدیره : مهندس کیوان احمذی
مدیر فنی و مهندسی : مهندس امیررضا قناعی